Back to category: Science

Limited version - please login or register to view the entire paper.

Klinical Pharmacy

GAGLAVA 1: NESAKANI DEJSTVA NA LEKOVITE


VOVED

Problemot so nesakanite reakcii od lekovite bil poznat u{te mnogu odamna, kako zna~ajna pri~ina za morbiditet i mortalitet
U{te Hipokrat, vo 400 god. P.N.E. predupreduval za nasakanite dejstva na lekovite i deka tie nikoga{ ne treba da se prepi{uvaat sé dodeka pacientot ne bide celosno pregledan.
Golemiot terapevtski razvoj, osobeno vo XX tiot vek, be{e tesno povrzan so porastot na predupreduvawata za nesakanite reakcii od lekovite. Zaradi toa, kako neophodnost se pojavila potrebata da farmacevtot vo praksa raspolaga so znaewa za nesakanite efekti od lekovite, vklu~uvaj}i ja nivnata predvidlivost i reverzibilnost, nivnata frekfencija i ja~ina, predisponira~kite faktori i prepoznavaweto, povrzanosta so dozata, kako i traeweto na tretmanot, i nivnata prevencija.
Zaradi, obezbeduvawe na neophodnite podatoci vo potrebniot opseg i navremeno, vo korist na site medicinari niz celiot svet, se razvivaat mnogu farmakoinformativni...

Posted by: Carmen hershman

Limited version - please login or register to view the entire paper.